ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Üdvözöljük a Mátrai Bivalyrezervátum (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon. Jelen
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a www.gasztrobivaly.hu weboldalon
(a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: „Ügyfél”, a
Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”) általi használatának feltételeit.
Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető
közvetlenül a főoldalról vagy a következő
linken http://gasztrobivaly.hu/adatvedelmitajekoztato keresztül.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a
Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
A Szolgáltató Honlapján feltűntetett árak forintban értendőkés tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem
hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Ügyfél a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. A SZOLGÁLTATÓ
Név: Szalai Ferenc E.V.
Székhely: 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság utca 229.
Levelezési cím: 3064 Szurdokpüspöki, Hunyadi utca 11.
Képviselő neve: Szalai Ferenc E.V.
Adószám: 48156099-2-32
E-mail cím: info(kukac)matraibivaly.hu
Telefonszám: +36702806527


2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
2.1. Felelősség
Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá
az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen
túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Ügyfél köteles
gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se
közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a
jogsértések felderítése végett.
Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók
oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem
vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti
jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő
bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az
Ügyfélt terheli a felelősség.
Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a
Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató és Ügyfél között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás
megszűnik, ha az Ügyfél törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli az Ügyfél regisztrációját.
2.2. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői
jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Ügyfele a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,
megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve
az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi
névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával
járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl
e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.matraibivaly.hu és a www.gasztrobivaly.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a
Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes
reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására,
rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre
a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az
Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol,
korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. REGISZTRÁCIÓ
3.1. Regisztrációs kötelezettség
A Honlapon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban az Ügyfél regisztráció nélkül is
köteles betartani jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. Az Ügyfél továbbá a megrendelés teljesítéséhez
köteles megadni azon adatait, mely a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez – így különösen a
Honlapon keresztül megrendelt termék kiszállításához – elengedhetetlenül szükséges.
3.2. Regisztráció menete
A Honlapon történő regisztráció nem feltétele a Honlapon történő vásárlásnak, azonban az
nagymértékben megkönnyíti a vásárlás menetét.
Az Ügyfél regisztrálni a Holnap főoldalának jobb felső sarkában található „Regisztráció” menüpontra
kattintást követően megjelenő adatlap értelemszerű kitöltésével tud, ahol a következő személyes, illetve
számlázási adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Email cím
- Telefonszám
- Cím (város, irányítószám, utca név, házszám)
- Üzleti Ügyfél esetén cégnév
- Számlázási cím és adószám
Az érvényes regisztráció leadásához továbbá az Ügyfélnek szükséges megadnia az általa választott
jelszavát is.
Amennyiben az Ügyfél rendelkezik már érvényes regisztrációval, úgy lehetősége van az adatlap bal
oldalán elhelyezett „Belépés” gombra kattintva bejelentkezni.
Amennyiben az Ügyfél elfelejtette jelszavát, úgy a regisztrációs adatlap bal oldalán elhelyezett „Elfelejtett
jelszó” gombra kattintva jelszó emlékeztetőt tud küldeni a regisztrációkor megadott e-mailcímére.
Az Ügyfélnek továbbá a regisztrációs felületen lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére.
Az Ügyfélnek az érvényes regisztrációhoz szükséges elfogadnia a Szolgáltató jelen ÁSZF-jét az adatlap
alján elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával.
Az Ügyfél az adatlap alján található „Tovább” gombra kattintva küldheti el regisztrációs igényét. A
regisztráció sikerességéről a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet.
Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@matraibivaly.hu e-mail címre küldött
üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a
regisztráció törléséről. Az Ügyfél regisztráció során megadott adatai a törlést követően azonnal
eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó
adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az
adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.
Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan
harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető,
hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a
Szolgáltatót.
Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfél a regisztráció során hibásan/tévesen megadott adatokat megváltoztatni a bejelentkezést
követően, a Honlap főoldalának bal felső sarkában található „Fiókom” gombra kattintást követően tudja.

4. ÁRAK ÉS MEGRENDELÉS
4.1. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek
A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek
kiszállításkor vagy személyes átvételkor (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a
honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A weboldalon látható irányárak
megegyeznek a Felhasználó lakcíméhez rendelt kiszolgáló áruházban lévő termékek aznapi, azaz
megtekintéskori áraival.
A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Mennyiségi eltérések
Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket (pl. lédig termék esetén), a Mátrai
Bivalyrezervátum fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel
szállítsa le. A Mátrai Bivalyrezervátum azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy
ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető
legközelebb álljon. A kiszállítást végző járművekben lehetőség van a termék súlyának ellenőrzésére.
Az olyan termékeket, amelyek ára bár egységnyi mennyiségben (egalizált tömegben) van meghatározva,
azokat mennyiség, szerint ki lehet választani, Mátrai Bivalyrezervátum az Ügyfél döntése szerinti
mennyiséget igyekszik leszállítani. Amennyiben a Felhasználóval a mennyiségi egyeztetés megtörtént, a
termék ára a kért súly szerint kerül meghatározásra.
Ha az Ügyfél által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor az összekészítés során a
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek
tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak az Ügyfél megrendeléséhez. A helyettesítő
termék ára, kiszerelése eltérhet az Ügyfél által kiválasztott termék árától, melyet csak akkor számláz és
szállít ki a szolgáltató, ha az Ügyfél írásban elfogadta a módosítást.
4.2. Megrendelés menete
Az Ügyfél a termékek között a Honlap tetején található menüpontokra – melyek meghatározott
szempontok szerint csoportosítják azokat – kattintását követően böngészhet. Az Ügyfél a vásárolni kívánt
áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasítást, valamint a termék
árát az árucikkeket összesítő oldalon található rövid tájékoztatóból, illetve a konkrét árucikkre kattintva
az árucikk mellett/alatt található leírásból ismerheti meg részletesen. Ha a vásárlás előtt az termékkel
kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére, az
ügyfélfogadási időben.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Honlapról megrendelhető termékek árai
változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja, a termék tényleges súlyából adódó vételár eltérést, a megrendelés összekészítését követően a
Szolgáltató azonnal köteles írásban tudatni az Ügyfélel. A megrendelés csak akkor véglegesíthető, ha a
módosult vételárat az Ügyfél írásban megkapta, és egyértelműen elfogadta azt.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltűntetésre a Honlapon, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy '1' Ft-os árra), úgy a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A Honlapon megjelenített termék fotók csak illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól.
Az Ügyfél a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületeken található „Kosárba” gombra kattintva
választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ugyanezen a felületen tudja
megadni termék mennyiségét, a mennyiség kiválasztásával.
A kosárba helyezést követően megjelenő felugró ablak tájékoztatja az Ügyfelet a sikeres kosárba
helyezésről. Az Ügyfél ezen a felületen választása szerint folytathatja a vásárlást a „Tovább vásárolok”
gombra kattintva, vagy ellenőrizheti a kosarának tartalmát a „Kosár” gombra kattintva.
Az Ügyfél a kosarának tartamát, illetve a kosárba helyezett termékek listáját a Honlap bal felső sarkában
található a „Kosár” ikonra kattintva is ellenőrizni tudja. A „Kosár” ikon mellett továbbá egy összegző
felületen láthatja a megrendelt termékeket, azoknak az általa előirányzott súlyát, valamint a megrendelni
kívánt termékek előzetesen kalkulált összértékét.
A „Kosár” ikonra kattintást követően egy összegző felületen a Szolgáltató összegzi az Ügyfél számára az
általa megrendelni kívánt termékek listáját, azok árát, valamint azok darabszámát, illetve súlyát. Az
összegző táblázat felett továbbá a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelés összegétől
függően a szállítás ingyenes-e vagy mekkora összegű megrendelés szükséges még a termék ingyenes
kiszállításához.
Ezen a felületen az Ügyfél még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra,
hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán
illetve súlyán) is változtatni tud, valamint frissítheti ezeket a „Frissítés” gombra kattintva.
Az összegző felület alján elhelyezetett „Vásárlás folyatása” gombra kattintva az Ügyfélnek lehetősége van a
Honlapon történő további böngészésre.
Amennyiben az Ügyfél nem kíván tovább válogatni a termékek között, a „Fizetés" gombra kattintással
folytathatja a megrendelés folyamatát. A „Fizetés" gombra kattintást követően megjelenő felületen a
regisztrált Ügyfelek számára automatikusan kitöltésre kerülnek a személyes, illetve szállítási adatok, míg a
nem regisztrált Ügyfelek ezen a felületen keresztül adhatják meg a szállításhoz, illetve a számlázáshoz
szükséges adatokat az adatlap értelemszerű kitöltésével. Amennyiben a regisztrált Ügyfél a regisztráció
során megadott adatoktól eltérő adatokat kíván megadni, vagy eltérő címre kívánja a terméket
kiszállítatni, úgy ezen a felületen lehetősége van a személyes adatinak, illetve szállítás adatainak
módosítására.
Az Ügyfél ezen a felületen tudja kiválasztani a számára kedvező fizetési, illetve szállítási módot is. Az
Ügyfél a „Megjegyzés a megrendeléshez” felület alatt található mezőben megjegyzést fűzhet a
megrendeléséhez, mely a szállítás feltételeit megkönnyítheti.
Az Ügyfél a kosarának tartamához az adatlap bal felső sarkában található folyamatábrában található kosár
felületre kattintást követően térhet vissza.
Ha választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével
kapcsolatban, akkor az „Elolvastam és megértettem, hogy a megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár,
megrendelésemmel elfogadom az áruház ÁSZF-jét” felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálását
követően a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a
Szolgáltató részére.
Az Ügyfél az általa leadott, de még ki nem szállított megrendeléseit ellenőrizheti a Honlap bal felső
sarkában található „Fiókom” gombra kattintást követően a „Rendeléseim” feliratra kattintást követően.
4.3. Adatbeviteli hibák javítása
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a
Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (pl. a Belépési
adatok, jelszó módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra
kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék
elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
Az Ügyfél által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló
e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a
vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés
azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a
termék súlyához tartozó árát, szállítási költséget és az előzetesen kalkulált fizetendő végösszeget. Ha az
Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő
adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések
teljesítésének elkerülése érdekében. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati
telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön (info@matraibivaly.hu) van lehetőség.
Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg
Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel
érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Ügyfél között.
A megrendelés véglegesítést követően elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Abban az esetben, amennyiben a rendelést Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett
mennyiségben teljesíteni, úgy Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az
elérhető mennyiségre és erről Ügyfelet e-mailben és/vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés
mindaddig nem lép érvénybe, míg Ügyfél az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja.
Amennyiben Ügyfél a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelés törlésre kerül.
Az Ügyfél a megrendelt termékeket a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve
lemondhatja. Erre a szolgáltató által megadott elérhetőségeken, telefonon és elektronikus levélben van
lehetőség, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt.
4.5. Fizetés
Az áru átvételekor készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel van lehetőség. Az áru átvételekor történő
készpénzes fizetés választása esetén az Ügyfél a termék vételárát a Szolgáltató vagy megbízottja részére
fizeti meg. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére az Ügyfél
a fizetést követően jogosult.
4.6. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ügyfél részére, a kifizetés
igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
4.7. Szállítás
Kiszállítást csak meghatározott régiókban van lehetőségünk végezni.
Kiszállítási régiók:
- Szurdokpüspöki és 40 kilométeres vonzáskörzete, illetve
- Budapest közigazgatási határán belül
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Mátrai Bivalyrezervátum által történik az online rendelés
során az Ügyfél által megadott címre. Összekészítést és véglegesítést követően a kiszállítást e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük a megrendelővel.
A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum
aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem
áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg,
mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma,
nem sérült a csomagolás vagy a termék).
Ha az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a
kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan
sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék
visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
4.8. Szállítási költségek
A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy
szállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke eléri a 10 ezer
(tizezer) forint összeget. A 10 ezer forint összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések
esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha az
Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díj szempontjából külön
kerülnek figyelembevételre és csak a 10 ezer forint értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása
ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése
alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok
utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt
termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű, nagy súlyú, extra csomagolást igénylő termékek, illetve
a meghatározott kiszállítási régiókon kívüli kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön
díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!
4.9. Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap.
Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a
Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a
meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
4.10. Személyes átvétel
Az Ügyfél a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően.
A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti az ügyfelet.

5. ELÁLLÁSI JOG
5.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) termékeknek,
a fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban
gyakorolja elállási jogát.
A fogyasztó vagy a megjelölt személy általi átvétel során megállapított sérülés vagy eltérés esetén, a
szerződéstől indokolás nélkül elállhat.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékának indoklását (például postán, vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére köteles megküldeni.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási szándékának
megérkezését.
5.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által
nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél
személyére szabtak;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;

6. SZAVATOSSÁG
6.1. Kellékszavatosság
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél
érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére
Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla
vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság
alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást
követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható
okból keletkezett, nem köteles Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
6.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban
meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A
termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó
felelős.
Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben
gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
6.3. Jótállás
A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.
A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként
vállalt jótállást biztosít, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.
Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
Szavatossági igényeit az Ügyfél érvényesítheti:
Név: Szalai Ferenc E.V.
Cím: 3064 Szurdokpüspöki, Hunyadi utca 11.
E-mail: info(kukac)matraibivaly.hu

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti
az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt üzlethelyiség hiányában telefonon tehet, a
Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz
fel, és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra
vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a
panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és
érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a
Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való
tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli,
jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita
bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint
illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/ Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói
jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni és az
Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.
1. Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu
3. Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
5. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu
6. Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
7. Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu
1. Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
2. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
3. Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
4. Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
6. Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
7. Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
8. Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
9. Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti
a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online
vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják
a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online
platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál,
kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon
keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek Honlapon történő előzetes
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a
Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően
leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes
kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a
Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.03.14
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető
el. https://gasztrobivaly.hu/download/aszf.pdf
Szurdokpüspöki, 2020.03.14.